Disse vedtekter er vedtatt på Stiftelsesmøtet den 23. november 2010, senere endret på representantskapsmøte den 17. april 2013, 20. april 2016 og 6. juni 2019.

§ 1. Formål

Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) er en sammenslutning av frittstående forbund/organisasjoner i Norge. Sf er partipolitisk uavhengig og har som formål:

 1. å fremme økonomiske, sosiale- og velferdsmessige saker som har betydning for de tilsluttede forbundenes/organisasjonenes medlemsgrupper.
 2. å motarbeide diskriminering av seniorer i yrkeslivet, i politikk og samfunnsliv, og i forhold til helsevesen og sosiale ordninger.
 3. å være sentral og koordinerende part i drøftelser med besluttende myndigheter.

§ 2. Organisasjonens navn, grafiske profil og logo

Organisasjonens navn er Seniorenes fellesorganisasjon (Sf).

Organisasjonens grafiske profil skal nyttes i all kommunikasjon både internt og eksternt.

Seniorenes Fellesorganisasjon logo

Logoen kan forandres i størrelse men ikke i farger, form og proporsjoner.

§ 3. Medlemskap

Organisasjonen tar opp medlemsforbund/organisasjoner etter søknad. Søkerne må være organisatorisk frittstående og partipolitisk uavhengige, og hovedsakelig ha seniorer som medlemmer. Representantskapsmøtet har myndighet til å godta søknader.

Ved en eventuell utmelding fra Sf, varsles dette innen 1. juli. Medlemskapet gjelder da fram til og med 31. desember.

§ 4. Organisasjon og ledelse

a. Styret

Organisasjonen ledes mellom representantskapsmøtene av et valgt styre.

Styret består av styreleder og de til enhver tid valgte ledere og to styremedlemmer med varamedlem fra hver av de tilsluttede organisasjoner, valgt av de respektive organisasjoner. Funksjonstiden for de valgte styremedlemmene og varamedlemmene er to år. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Styremøtene ledes av den av representantskapsmøtet valgte styreleder. Styreleder i Sf velges blant medlemmene i en av medlemsorganisasjonene. Dersom en av de valgte lederne i en av medlemsorganisasjonene velges som styreleder, inngå samme organisasjons nestleder i dennes sted som representant for organisasjonen i styret. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styrets medlemmer er til stede.

Styret behandler og tar avgjørelse i alle saker innenfor sitt myndighetsområde. Prinsipielle saker og saker som etter vedtektene skal behandles av representantskapsmøtet forberedes for avgjørelse. Styret framlegger årsberetning og revidert årsregnskap, utarbeider forslag til strategidokument, og budsjett, samt forslag til årskontingent for det påfølgende regnskapsår.

Styret innstiller for representantskapsmøtet for valg av styreleder og daglig leder, samt regnskapsansvarlig organisasjon for det påfølgende regnskapsår.

Fra styrets møter føres det referat som sendes styremedlemmene, varamedlemmene og tilsluttede organisasjoner til informasjon.

Det avholdes styremøter minimum en gang i kvartalet.

Styret kan nedsette arbeidsgruppe/r ved behov. Gruppen/e rapporterer til styret.

Styreleder og ett styremedlem har sammen signaturrett.

b. Daglig leder (DL)

Den valgte DL representerer Sf utad, uttaler seg på organisasjonens vegne og leder organisasjonen mellom styremøtene. Funksjonstiden for DL er to år. DL kan gjenvelges.

DL har ansvaret for det daglige arbeidet i organisasjonen og forbereder i samarbeid med styreleder styrets møter. Innkalling med saksliste og saker til behandling sendes ut minimum to uker før møtene. Det skal med samme frist også utsendes saksliste til tilsluttede organisasjoner. DL tiltrer styrets møter med tale- og forslagsrett og ivaretar funksjonen som sekretær.

DL følger opp representantskapsmøtets-, styrets vedtak, og setter opp forslag til møteplaner. DL anviser alle regnskapsbilag. Dersom denne funksjon ikke er besatt ivaretas dennes oppgaver av styreleder.

§ 5. Representantskapsmøte

Representantskapsmøtet er Sfs høyeste myndighet og holdes hvert år innen 15. juni. Det innkalles med minst åtte ukers varsel, og saker til behandling må være Sf i hende senest fire uker før representantskapsmøtet.

Representantskapsmøtet behandler følgende saker:

 1. Årsberetning
 2. Årsregnskap
 3. Strategidokument (for det kommende kalenderåret)
 4. Årskontingent (for det kommende kalenderåret)
 5. Budsjett (for det kommende året)
 6. Innkomne forslag.
 7. Valg av styreleder
 8. Valg av daglig leder
 9. Valg av regnskapsansvarlig
 10. Valg av valgkomité på tre medlemmer etter innstilling fra styret
 11. Valg av revisor etter innstilling fra styret

På representantskapsmøtet møter hver organisasjon med inntil fem representanter. Hver organisasjon har stemmevekt i forhold til antall betalende medlemmer:

 • Mindre enn 5 000 medlemmer 4 stemmer
 • Mellom 5 000 og 10 000 medlemmer gir 7 stemmer.
 • Deretter én stemme for hvert påbegynt 5 000 medlemmer. Maksimalt antall stemmer pr organisasjon er 10.

§ 6. Ekstraordinært representantskapsmøte

Ekstraordinært representantskapsmøte skal avholdes når ordinært representantskapsmøte beslutter det, enstemmig vedtak av styret, eller minst halvparten av de tilsluttede organisasjoner krever det. Ekstraordinært representantskapsmøte innkalles med minst to ukers varsel og kan bare behandle de saker som er angitt som begrunnelse for innkallingen.

§ 7. Kontingent

Hver medlemsorganisasjon betaler en årlig kontingent som fastsettes av representantskapsmøtet.

§ 8. Regnskap

Regnskapsåret følger kalenderåret og skal avsluttes per 31.12. hvert år. Den organisasjon som av representantskapsmøtet er gjort ansvarlig for det besørger at regnskapet føres og revideres. Alle bilag skal være anvist av daglig leder.

§ 9. Utelukking

Styret kan med 2/3 flertall utelukke en organisasjon som opptrer i strid med vedtektene. Vedtaket kan, med oppsettende virkning, påklages til representantskapsmøtet.

§ 10. Oppløsning

Forslag om oppløsning av Seniorenes fellesorganisasjon må behandles på første representantskapsmøte etter at forslaget er fremsatt. Forslaget krever 2/3 flertall på to påfølgende representantskapsmøter for å være gyldig. Ett av disse kan være ekstraordinært. Dersom representantskapsmøtet vedtar oppløsning, skal det også fattes vedtak om disponering av organisasjonens aktiva.

§ 11. Endring av vedtekter

Endring av disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært representantskapsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten. Endringsforslag krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.

§ 10 kan ikke endres.

Oslo den 6. juni 2019