Seniorenes Fellesorganisasjon (Sf) ble stiftet 23. november 2010 av Forsvarets seniorforbund, Seniorsaken og Landslaget for offentlige pensjonister (utmeldt 31.12.2011).

Organisasjonens formål

 • Å fremme økonomiske, sosiale - og velferdsmessige saker som har betydning for de tilsluttede forbundenes/organisasjonenes medlemsgrupper
 • Å motarbeide diskriminering av seniorer i yrkeslivet, i politikk og samfunnsliv, og i forhold til helsevesen og sosiale ordninger
 • Å være sentral part i drøftelser med besluttende myndigheter.

Saksområder

 • Medbestemmelse (høring, og part)
 • Diskriminering (ikke aldersgrenser)
 • Helse og livsstil (Fysisk og psykisk stimulans)
 • Omsorg (uavhengig av kommuneøkonomi)
 • Økonomi (Sparing, skatter og avgifter)
 • Media (tilpasset, men aktiv strategi)

Hva gjør Sf

Sf koordinerer arbeidet med å utforme en felles policy for organisasjonene til beste for seniorene. Det gjelder ved drøftinger med regjeringen og andre aktører som vi ønsker å påvirke.

Sf koordinerer høringsuttalelser til alle saker som er av felles interesse – lovforslag, forslag til forskrifter og høringer av utredninger.

Sf organiserer og gjennomfører seminar for organisasjonenes medlemmer for at de skal bli i stand til å handle og samarbeide på lokalt nivå for seniorenes interesser.

Sf organiserer felles folkemøter for eksempel forbindelse med valg til Stortinget og kommunevalgene.

Høringer det seneste året der Sf og medlemsorganisasjonene har avgitt koordinerte svar

Utredning fra advokatutvalg om aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet.

Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov.

Organisering

 • Sykehjemssektoren
 • Sunnseksualitet
 • Demensplan

Krav til politiattest for personale i eldreomsorgen.

Prioriteringsutvalgets innstilling NOU 2014:12.

Forslag til ny arvelov.

 

Dette har vi oppnått!

Sf fikk i 2013 gjennomslag for at statsstøtten til pensjonistorganisasjoner skal fordeles til organisasjoner med en viss minimumsstørrelse og landsomfattende dekning.

Sf fikk i 2014 gjennomslag for at Seniorsaken og FSF har drøftingsrett med regjeringen angående pensjonsjustering og innspill til statsbudsjettene.

Sf fikk i trygdeoppgjøret 2015 gjennomslag for at regjeringen skulle vurdere reguleringsregimet slik at pensjonistene ikke får negativ kjøpekraft samtidig som det er reallønnsvekst. Regjeringen ga senere beskjed om at den opprettholder dagens ordning – altså ingen suksess i slutt enden.

Sf fikk gjennomslag for politiattest for helsepersonell angående vold og økonomisk kriminalitet.

Sf har bedt om at evalueringen av pensjonsreformen også skal omfatte de sosiale konsekvensene, og fått gjennomslag for det.

Sf har kjempet hardt for at den nye likestillings- og diskrimineringsloven også skal forby aldersdiskriminering – vedtas trolig våren 2017.

Dagens medlemmer

 

Seniorenes Fellesorganisasjon strategi